Thông tin chi tiết:
Lê Thị Quỳnh Như
Đảng viên Lê Thị Quỳnh Như
Giới tính
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách