Thông tin chi tiết:
Ng. Thị Đức Lộc
Cấp ủy Ng. Thị Đức Lộc
Giới tính
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách